ஊழியத்திற்கு என்னை அழைக்கிறாரா

5

ஊழியத்திற்குத்தான் தேவன் என்னை அழைக்கிறாரா? என்று தடுமாறும் விசுவாசிகளின் கேள்விகளுக்கு ஏற்ப “ தேவசித்ததை செய்ய உற்சாகப்படுத்தும் சிறந்த புத்தகம்”.

Category: