தனிநபருக்கு நற்செய்தி அறிவித்தல்

25

Category:
Description

விசுவாசிகள் பிறரோடு தனிப்பட்ட வித்த்தில் நற்செய்தியைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் முறையை விளக்கும் புத்தகம்.