வேதாகம குணநல ஆய்வு

25

வேதத்தில் உள்ள, கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய 21 மாதிரிகளை விளக்கும் புத்தகம் வேதாகம மனிதர்களை முன்மாதிரியாக கொண்டு இப்புத்தகம் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Category: