அறிவோம் வாருங்கள்

15

இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளவும், அவருடைய சீடராய் திகழவும் இக்கையேடு உதவும்.

Category: